Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DSGN union, s. r. o. (v texte aj ako „VOP“)

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto VOP záväzne dopĺňajú a konkrétnejšie špecifikujú obsah zmluvných vzťahov založených rôznymi zmluvami (napr. zmluva o dielo, zmluva o vytvorení webstránky, zmluva o poskytovaní webhostingových služieb atď.) uzatvorenými medzi DSGN union a Klientom (definované nižšie).
2. V prípade rozporu medzi obsahom VOP a obsahom Zmluvy má prednosť obsah Zmluvy pred obsahom VOP. V prípade rozporu medzi obsahom VOP a obsahom prílohy k Zmluve má prednosť obsah prílohy. V prípade rozporu VOP s Leasingovou zmluvou má prednosť ustanovenie Leasingovej zmluvy.
3. Strany sa dohodli, že DSGN union je kedykoľvek oprávnená na základe vlastnej a ničím neobmedzenej vôle vykonať akékoľvek zmeny týchto VOP s účinnosťou odo dňa doručenia informácie o zmene VOP klientovi. Klient je oprávnený v prípade nesúhlasu so zmenou VOP v lehote do 3 dní od doručenia informácie o zmene VOP odstúpiť od Zmluvy. V prípade neodstúpenia počas uvedenej lehoty, sa má za to, že Klient so zmenou VOP súhlasí. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté povinnosti Klienta v zmysle Leasingovej zmluvy.

Čl. II. Výklad pojmov

Pre účely týchto VOP a obchodného vzťahu uzavretého medzi spoločnosťou DSGN union a Klientom sa rozumie:
1. Zmluva – zmluva o vytvorení webovej stránky, zmluva o poskytovaní webhostingových služieb, resp. akákoľvek iná zmluva uzatvorená medzi DSGN union a Klientom.
2. DSGN union – obchodná spoločnosť DSGN union, s. r. o., Bottova 760/12, 036 01 Martin, IČO: 52443078, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 72581/L. Oficiálna e-mailová adresa: info@dsgnunion.com. V jednotlivých typoch Zmlúv môže byť spoločnosť DSGN union označovaná aj inak, napr. „zhotoviteľ“ (v zmluve o vytvorení webovej stránky), „poskytovateľ“ (v zmluve o poskytovaní doménových a webhostingových služieb).
3. Klient – subjekt, ktorý so spoločnosťou DSGN union uzatvoril Zmluvu. V jednotlivých typoch Zmlúv môže byť Klient označovaný aj inak, napr. „objednávateľ“ (v zmluve o vytvorení webovej stránky, alebo v zmluve o poskytovaní doménových a webhostingových služieb).
4. Internetová stránka – stránka umiestnená na médiu zaradenom v celosvetovej internetovej sieti.
5. Webstránka – webová stránka vytvorená spoločnosťou DSGN union na základe Zmluvy pre Klienta.
6. Vytvorenie Webstránky – vytvorenie dizajnu stránky, začlenenie základu obsahu (textov, obrázkov, videí a pod.) dodaného Klientom vo forme a kvalite dodanej Klientom.
7. Redakčný systém – publikačný systém určený na správu (vytváranie, úpravy, publikáciu, a pod.) obsahu Webstránok.
8. Doménové služby – najmä služby spočívajúce v registrácii (resp. aj/alebo predĺžení platnosti) doménového mena na základe platných pravidiel registrácie príslušného registra domén.
9. Služby – najmä webhostingové alebo doménové služby.
10. Server – počítač trvalo pripojený k internetu, schopný pracovať v reálnom čase pre viac užívateľov naraz. 11. Registrácia domény – uzavretie zmluvy o doméne medzi Klientom, resp. DSGN union na jednej strane a registrátorom

Čl. III. Spoločné ustanovenia pre zmluvné vzťahy medzi DSGN union a Klientom

1. Zmluvné strany sa zaväzujú spolu komunikovať formou e-mailovej komunikácie (Zmluva môže výslovne stanoviť, že niektoré písomné úkony pre svoju platnosť budú vyžadovať, aby boli doručené druhej zmluvnej strane formou poštovej zásielky). Komunikácia inými formami (napr. telefón a pod.) nemá právne účinky riadneho, včasného a platného doručenia zásielky (napr. oznámenia a pod.) druhej zmluvnej strane, resp. vykonania úkonu voči druhej strane. E-mailová správa sa považuje za doručenú okamihom, kedy sa odoslaný e-mail zobrazí v priečinku odoslaných správ tej strany, ktorá ho zaslala. Poštová, resp. e-mailová zásielka je platne zaslaná len vtedy, ak bude adresovaná na oficiálnu korešpondenčnú (poštovú, alebo e-mailovú) adresu protistrany uvedenú v čl. 1 tej, ktorej Zmluvy. Pre doručovanie všetkých poštových písomností, ktoré budú adresované Klientovi (vrátane prípadnej výpovede či odstúpenia), platí domnienka náhradného doručenia v zmysle § 48 Občianskeho súdneho poriadku. Adresy uvedené v čl. I Zmluvy sú pre platné zasielanie zásielok smerodajné dovtedy, kým nebude protistrane doručené oznámenie zmeny oficiálnej korešpondenčnej adresy, a to preukázateľným spôsobom.
2. Klient sa zaväzuje chrániť osobné, technické a prevádzkové údaje ako aj zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek iných skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedel (bez ohľadu na to, akým spôsobom) počas zhotovovania diela /poskytovania služieb.
3. Ak je Klient v omeškaní s úhradou faktúry, spoločnosť DSGN union si vyhradzuje právo účtovať Klientovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý (aj začatý) deň omeškania.
4. V prípade neuhradenia faktúry do 60 dní od doručenia, môže byť informácia o neuhradení zverejnená na Webstránke, resp. aj na akejkoľvek webstránke prevádzkovanej DSGN union, resp. aj na iných webových stránkach, ktoré, obsahujú informácie o subjektoch neplniacich svoje platobné povinnosti z obchodného styku. DSGN union je oprávnený v takom prípade uviesť identifikačné údaje Klienta, ako aj identifikačné údaje štatutárnych orgánov Klienta a výšky dlžnej sumy. Predmetný postup berie Klient na vedomie a je s ním uzrozumený.
5. Právne pomery Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia Zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu Zmluvy, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.
6. Video produkty – virtuálne prehliadky vytvorené DSGN union sú jeho majetkom, pričom k nim vykonáva majetkové autorské práva. Video produkt je chránený autorským zákonom, medzinárodnými zmluvami ako aj ďalšími právnymi predpismi. DSGN union môže klientovi video produkt poskytnúť na užívanie za primeranú odmenu. Pre prípad, ak klient poruší alebo ohrozí autorské práva, je povinný uhradiť DSGN union nemajetkovú ujmu v peniazoch, nahradiť škodu (vrátane ušlého zisku) a vydať mu bezdôvodné obohatenie.
7. Zmeny a dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme (e-mailová forma nestačí), inak sú neplatné.
8. DSGN union sa zaväzuje vyhotoviť dielo/poskytnúť službu v kvalite zodpovedajúcej obvyklému účelu diela/služby a spôsobu použitia, ako aj príslušným právnym predpisom a záväzným technickým normám.

Čl. IV. Doplňujúce ustanovenia k Zmluve o vytvorení Webstránky

1. Ak Klient zmešká akúkoľvek dohodnutú lehotu na vykonanie akéhokoľvek úkonu (resp. poskytnutie súčinnosti), a ak úkon nevykoná (resp. súčinnosť neposkytne) ani napriek upozorneniu (telefonicky, resp. mailom) zo strany spoločnosti DSGN union a uplynutiu dodatočnej lehote na nápravu (max. 2 dni odo dňa doručenia písomného upozornenia DSGN union na omeškanie) poskytnutej DSGN union, považuje sa toto jeho konanie za podstatné porušenie jeho povinností podľa Zmluvy. DSGN union je v takom prípade oprávnený ukončiť spoluprácu. DSGN union poskytne Klientovi stručný manuál/školenie o tom, ako sa používa redakčný systém na dopĺňanie Webstránky. Súčasťou povinností DSGN union podľa Zmluvy nie je bežná práca s redakčným systémom na účely bežných úprav obsahu Webstránky. Táto služba môže byť predmetom osobitnej objednávky a osobitnej cenovej ponuky.
2. Ak Klient Webstránku bude prevádzkovať na inom webhostingovom serveri ako bolo vopred dohodnuté (vzhľadom na možnú inkompatibilitu systémov, resp. vzhľadom na iné možné technické problémy, ktoré ako neprevádzkovateľ tohto iného webhostingu nebude mať možnosť odstrániť) nezodpovedá za dostupnosť, resp. funkčnosť Webstránky.
3. Klient je povinný materiály dohodnuté v prílohe č. 2 Zmluvy, resp. iné materiály potrebné na vytvorenie, resp. skompletizovanie Webstránky podľa dohodnutej špecifikácie Klienta dodať vo vhodnej elektronickej forme. Ak Klient nevie materiály dodať v takejto forme, môžu sa strany dohodnúť na tom, že DSGN union na základe osobitnej cenovej ponuky dodané materiály vhodným spôsobom upraví. Za „vhodnú elektronickú formu materiálov“ sa považuje najmä: text vo formáte DOC, DOCX, RFT, obrázky vo formáte JPG, GIF, BMP, PNG, videá vo formáte AVI, MPG, MPEG.
4. DSGN union si vyhradzuje právo umiestniť na Webstránke aktívny kontakt s vyobrazením obchodného mena a/alebo loga spoločnosti DSGN union, s. r. o. , resp. inú upútavku v rámci jednej vety v dolnej časti Webstránky. Klient svojim podpisom súhlasí s použitím jeho webovej adresy, ako aj vytvorenej Webstránky v rámci referencií DSGN union.
5. Po odovzdaní Webstránky budú ďalšie dodatočné požiadavky na zmenu obsahu Webstránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamoch posudzované ako nová objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a vzťahuje sa na ňu cena za aktualizáciu webovej stránky, podľa dodatočnej cenovej ponuky schválenej Klientom.
6. Neuhradenie čo i len časti odmeny oprávňuje DSGN union k tomu, aby Webstránku: 
a. Sám zneprístupnil verejnosti – v prípade, ak poskytuje DSGN union webhostingové služby vo vzťahu k Webstránke 
b. Vykonal akékoľvek úkony voči poskytovateľovi webhostingu Webstránky smerujúce k tomu, aby Webstránka bola zneprístupnená verejnosti (t.j. podpisom Zmluvy Klient splnomocňuje DSGN union k tomu, aby konal voči poskytovateľovi webhostingu, na ktorom je Webstránka, a vykonal akékoľvek úkony smerujúce k jej zneprístupneniu verejnosti) – v prípade ak webhosting poskytuje iný subjekt ako DSGN union
7. DSGN union nezodpovedá za škodu vzniknutú Klientovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením internetového prehliadača, alebo iného zariadenia zo strany Klienta. DSGN union nenesie zodpovednosť za bezpečnosť prístupu resp. užívateľových dát uložené na webovej stránke, t.j. neručí za to, že dáta pri prenose v sieti Internet nebudú zneužité tretími stranami. DSGN union nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky webovej stránky. DSGN union nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia služby internet najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia siete alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity siete alebo kapacity siete iného poskytovateľa telekomunikačných služieb. DSGN union taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím služieb internet v dôsledku udalostí, ktoré predstavujú okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. DSGN union nezodpovedá za škody vzniknuté spôsobené stratou, alebo poškodením uložených dát spôsobených neodbornou manipuláciou na strane Klienta.
8. Skončiť možno časť Zmluvy týkajúcu sa vytvorenia Webstránky nasledujúcimi spôsobmi: 
a. Písomnou dohodou strán kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu 
b. Písomnou výpoveďou zo strany Klienta, a to aj bez uvedenia dôvodu, s účinnosťou od okamihu doručenia výpovede (doručenie musí byť vykonané v súlade príslušnými ustanoveniami Zmluvy, resp. VOP) DSGN union:

■ v prípade výpovede doručenej DSGN union do 2 dní od uzatvorenia Zmluvy DSGN union nepatrí žiadna kompenzácia za úkony vykonané do vypovedania Zmluvy 

■ v prípade výpovede doručenej DSGN union po uplynutí 2 dní od uzatvorenia Zmluvy patrí DSGN union paušálna náhrada škody za úkony vykonané do skončenia Zmluvy vo výške 10 % odmeny 

c. Písomnou výpoveďou zo strany DSGN union, a to aj bez uvedenia dôvodu, s účinnosťou od okamihu doručenia výpovede Klientovi. 
d. Okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy v prípadoch výslovne uvedených v Zmluve (doručenie musí byť vykonané poštovou zásielkou – forma e-mailu nestačí)
9. Uhradením Odmeny za Webstránku v plnej výške Klient získava oprávnenie Webstránku bez územného a časového obmedzenia užívať najmä nasledovným spôsobom: a. Uverejnením Webstránky na internete, pričom Webstránku je Klient oprávnený súčasne uverejniť len na jednej webovej adrese b. Klient je oprávnený upravovať obsah Webstránky v rozsahu, v akom je úpravy možné vykonávať prostredníctvom redakčného systému. Iné zasahovanie do Webstránky (či už do jej obsahu, alebo do štruktúry) nie je povolené bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu DSGN union. c. Prevádzkovať Webstránku na dohodnutý účel d. Klient nie je oprávnený udeliť sublicencie na akékoľvek užívanie Webstránky bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu DSGN union e. Klient nie je oprávnený šíriť a/alebo akokoľvek upravovať zdrojové kódy, resp. tretej osobe umožniť konaním, alebo opomenutím konania prístup k zdrojovým kódom Webstránky. f. Klient nie je oprávnený vystavovať či použiť Webstránku na vytvorenie inej webovej stránky, či už sám alebo prostredníctvom tretích osôb, rovnako nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom spolupôsobiť pri tom, aby bolo tretím osobám umožnené porušiť autorské a iné práva DSGN union k Webstránke.
10. DSGN union si vyhradzuje k jednotlivým častiam vytvorenej Webstránky autorské práva, podľa Autorského zákona.
11. Klient zaplatením celej Odmeny nadobudne výlučné právo používať Webstránku ako internetovú stránku. Akékoľvek iné použitie Webstránky alebo jeho časti podlieha písomnému súhlasu DSGN union, pričom za každé takto odsúhlasené použitie má DSGN union nárok na primeranú odmenu.
12. DSGN union sa zaväzuje, že neudelí súhlas na použitie webovej stránky alebo jej časti tretím osobám bez písomného súhlasu Klienta.
13. Za autorské práva všetkých podkladov dodaných Klientom ručí Klient, DSGN union za ne nezodpovedá.
14. DSGN union v prípade použitia takýchto materiálov na vykonanie diela nezodpovedá za porušenie autorských práv tretích osôb k takto poskytnutým a použitým materiálom, vrátane práv k ochrannej známke alebo dizajnu.
15. Zmluva ani licencia sa nevzťahujú na licenciu a práva k redakčnému systému použitému vo Webstránke, ako takému, vzťahujú sa ale na kópiu redakčného systému určeného pre správu Webstránky.
16. Klient si uvedomuje, že porušenie povinností podľa Zmluvy môže byť považované za trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona, za ktorý je možné v trestnom konaní uložiť trest odňatia slobody až do 5 rokov, trest prepadnutia majetku, alebo finančnú pokutu. Popri trestnoprávnom postihu je DSGN union oprávnený svoje práva uplatniť aj na súde a požadovať o.i. náhradu vzniknutej škody (vrátane ušlého zisku v plnom rozsahu), náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01. 2021.
2. Právne vzťahy Zmluvou, alebo VOP, resp. inými prílohami neupravené, sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom.
3. Klient týmto v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. na ochranu osobných údajov udeľuje DSGN union súhlas so spracovaním jeho osobných údajov za účelom uzavretia a plnenia Zmluvy. Týmito osobnými údajmi Klienta sú najmä meno a priezvisko, adresa, rodné číslo, číslo obč. preukazu, telefónne číslo, číslo bankového účtu. Súhlas podľa tohto bodu je udeľovaný na dobu trvania Zmluvy na ďalších 4 rokov potom, ako Klient splní všetky svoje záväzky zo Zmluvy. Tento súhlas môže byť zo strany Klienta kedykoľvek písomne odvolaný. 

Creativity. Possibility.

dôverujú nám stovky klientov už viac než 5 rokov

Creativity. Possibility.

dôverujú nám stovky klientov už viac než 5 rokov

Vytvoril 2023 DSGN union®, s. r.o.  I Všetky práva vyhradené

Vytvoril 2023 DSGN union®, s. r.o.  I Všetky práva vyhradené